Yetki Görev ve Sorumluluklar

 

       03 Temmuz 1992 tarihinde 3837 sayılı Kanun ile kurulmuş olan Üniversitemizin birimlerinden olan Hukuk Müşavirliği, 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesine göre aşağıdaki görevleri yapmakla yükümlüdür:

 
a)      Üniversitenin öğrencileri, diğer kişi ve kurumlarla olan anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarında adli ve idari mercilerde Üniversitenin haklarını savunmak,
b)      Üniversitenin tasarruflarının yürürlükteki kanunlara uygun olarak icrasında, idareye yardımcı olmak,
c)      Verilen benzeri diğer görevleri yerine getirmek. 

659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin  Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesine göre aşağıdaki görevleri yapmakla yükümlüdür:

 

(1) Hukuk Müşavirliği; idarelerde muhakemat hizmetleri ile hukuk danışmanlığına ilişkin iş ve işlemleri yürütmekle görevli ve sorumludur.

(2) Hukuk Müşavirliği muhakemat hizmetleri kapsamında; 

a) İdarenin taraf olduğu adli ve idari davalarda, iç ve dış tahkim yargılamasında, icra işlemlerinde ve yargıya intikal eden diğer her türlü hukuki uyuşmazlıklarda idareyi temsil eder, dava ve icra işlemlerini vekil sıfatı ile takip eder. 

b)  İdarece hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilecek dava ve icra takipleri ve tahkim ile ilgili işlemleri koordine eder, izler ve denetler.

(3) Hukuk Müşavirliği hukuk danışmanlığı kapsamında;

a) İdare hizmetleriyle ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan mevzuat taslaklarını, idare birimleri tarafından hazırlanan mevzuat taslakları ile düzenlenecek her türlü sözleşme ve şartname taslaklarını, idare ile üçüncü kişiler arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin işleri ve idare birimlerince sorulacak diğer işleri inceleyip hukuki mütalaasını bildirir.

b) Anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında alır, uyuşmazlıkların sulh yoluyla çözümü konusunda mütalaa verir.

c) İdarenin amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmalarını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlar.

(4) Hukuk Müşavirliği, hukuki uyuşmazlık değerlendirme komisyonunun sekreterya hizmetlerini ve idaresince verilen diğer görevleri yürütür.

124 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesi ile 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 4 üncü maddesinde belirtilen görevlere bağlı olarak Müşavirliğimiz çalışanların iş tanımları aşağıdaki gibidir:
 
 
Belgeler
Bağlantılar
İletişim

     Özel Kalem: (252) 211 10 35

 

     Ofis 1:  (252) 211 10 34

 

     Ofis 2: (252) 211 19 69

 

     Ofis 3: (252) 211 10 42

 

     Etik Kurul Ofis: (252) 211 49 30

 

     Fax   : (252) 211 10 38

 

     e-posta : hukuk@mu.edu.tr

Yukarı Çık